REGULAMIN | PogoriaBiega.pl

REGULAMIN

Regulamin CROSSU CZWÓRKI
(biegu oraz zawodów nordic walking zaliczanych do Grand Prix Pogorii)

1. Cele imprezy:
‒ upowszechnianie biegania oraz techniki nordic walking jako najprostszych form rekreacji fizycznej;
‒ rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
‒ popularyzacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zbiorników wodnych Pogoria.

2. Organizatorzy:
‒ Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
‒ Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza;
‒ Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 21 października 2012 r. w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300
Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki ‒ start o godz. 11:00 na promenadzie przy plaży.

4. Trasa i dystans:
Trasa biegu, to wymagająca pętla o dystansie 15 km, poprowadzona leśnymi duktami i bezdrożami wzdłuż
linii brzegowej zbiorników wodnych Pogoria III i IV, o nawierzchni ziemisto-trawiastej, piaszczystej, oraz
częściowo utwardzonej. Trasa biegu będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości pionowymi
znakami rozmieszczonymi co 1 km. Start i meta usytuowane będą na promenadzie przy Centrum Sportów
Letnich i Wodnych Pogoria III.
Trasa zawodów nordic walking, to dystans 7 km, pokrywający się z trasą biegu, z nawrotem w rejonie
parkingu przy Pogorii IV po pokonaniu połowy dystansu.
Punkty medyczne i nawadniania zlokalizowane będą na 7 km trasy biegu oraz na mecie.

5. Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 21 października 2012 r. ukończą 16 lat, opłacą
wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego z ich numerem pesel.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji wraz z dowodem osobistym (formularz dostępny w biurze zawodów).

6. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
Dokonywanie zgłoszeń internetowych będzie dostępne poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie Stowarzyszenia Pogoria Biega oraz w portalu Maratony Polskie do dnia 15 października 2012 r. Po
tym terminie zgłoszenie uczestnictwa będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy.
Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów
startowych odbywać się będzie 21 października 2012 r. w godz. 8:30 – 10:30 w biurze zawodów
usytuowanym w pobliżu startu.

7. Opłata startowa:
Wpisowe płatne przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa
Górnicza, ul.Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263
Tytuł wpłaty: startowe Cross Czwórki, oraz imię i nazwisko startującego.
Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od konkurencji oraz terminu jej wniesienia, czyli:
‒ 20 zł nordic walking (opłata stała);
‒ 30 zł bieg, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2012 r.
‒ 40 zł bieg, w przypadku uregulowania wpisowego w biurze zawodów w dniu startu.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

8. Nagrody:

Pierwsze trzy miejsca w kategorii open kobiet oraz mężczyzn, zarówno w konkurencji biegowej, jak i nordic
walking, zostaną wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi.
Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowe medale, oraz
wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

9. Pozostałe ustalenia i informacje:

‒ pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów;
‒ bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
‒ każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi (brak
prawidłowo zamocowanego numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika);
‒ organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail
zawodnika podany w zgłoszeniu;
‒ organizator zapewnia szatnie i depozyt;
‒ nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;
‒ organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
‒ interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
‒ uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

10. Program zawodów:

8:30 ÷ 10:30 – weryfikacja zawodników i przyjmowanie zgłoszeń;
11:00 – start do biegu oraz nordic walking;
13:00 – dekoracja zwycięzców Crossu Czwórki;
13:30 ‒ dekoracja zdobywców Grand Prix Pogorii;
14:00 – losowanie nagród i zakończenie imprezy.

 

Pobierz PDF (Regulamin Crossu Czwórki 2012)